Privacy verklaring

Vereniging Natuurfotografen Drenthe (VNF-Drenthe), statutair gevestigd in de gemeente AA en Hunze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.vnfdrenthe.nl
Adres: Buurthuis De Raat, Reigerlaan8, 9411 GV Beilen
Telefoonnummer: 06 46 82 17 51 (voorzitter), 06 51 21 14 90 (secretaris)
De VNF-Drenthe is verder te bereiken via het contactformulier op de website of via de secretaris yvonvanderlaanfotografie@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VNF-Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de VNF-Drenthe, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
VNF-Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres),Verzenden van informatie over/nieuwsbrieven van onze vereniging,
 • Uitnodigingen voor activiteiten,
 • Om u te kunnen bellen of (e-)mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Toegang tot het besloten ledengedeelte op onze website (voor- en achternaam,e-mailadres) en
 • Naamsvermelding bij foto’s op onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming
VNF-Drenthe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (b.v. een bestuurslid van VNF-Drenthe) tussen zit. VNF-Drenthe gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • WordPress t.b.v. de website,
 • MS Excel t.b.v. de ledenlijst,
 • MS Word t.b.v. verslagen, uitnodigingen, informatievoorziening, algemene correspondentie en
 • MS outlook t.b.v. e-mailverkeer, e-mailcorrespondentie.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
VNF-Drenthe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Wij bewaren uw gegevens gedurende uw lidmaatschap en
 • Bij het opzeggen van uw lidmaatschap worden uw gegevens verwijderd uit de ledenadministratie en uw account wordt van de website verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, historisch onderzoek of archivering.

Publicatie
Wij publiceren persoonsgegevens nooit, tenzij hier toestemming voor wordt gegeven. In het geval van fotopublicaties en naamsvermelding op de website of in informatie/een nieuwsbrief kunt u op de toestemmingsverklaring aangeven of u wel of niet akkoord gaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
VNF-Drenthe verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze website gebruik gaat maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VNF-Drenthe gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VNF-Drenthe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de VNF-Drenthe. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek. VNF-Drenthe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens
VNF-Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van VNF-Drenthe.